روز جهانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر

قابل پیشگیری ترین علت سرطان در جهان، استفاده از محصولات دخانی، به خصوص سیگار کشیدن است.
فرآورده های دخانیات به ویژه سیگار، حاوی بیش از ۷۰ ماده سرطان زای شناخته شده است که با افزایش خطر ابتلا به سرطان همراه است.
علاوه بر این، قرار گرفتن مستمر در فضای دود ثانویه هم یک عامل خطرزای مهم در ایجاد سرطان محسوب می شود.

هیچ روش ایمنی برای مصرف دخانیات وجود ندارد و ترک مصرف دخانیات در هر لحظه می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد.

شعار سال ۲۰۲۰ روز جهانی مبارزه با سواستفاده و قاچاق مواد مخدر ” آگاهی بهتر، مراقبت بهتر” نامگذاری شده است.

به بهانه همین روز، بعضی از سرطان هایی که تاثیر مواد مخدر و سیگار در ابتلا به آن ها ثابت شده اند را با هم مرور می کنیم:

سرطان ریه
سرطان مری
سرطان حنجره
سرطان دهان
سرطان کلیه
سرطان مثانه
سرطان معده
سرطان کبد
سرطان پانکراس
سرطان روده بزرگ
سرطان دهانه رحم
سرطان رکتال
لوسمی میلوئید

مشاهده ۲۵ میلیارد تبلیغ دخانیات

شرکـت های دخانیـات کودکان و نوجـوانان را با پـیام های شبـکه های اجتـماعی که بیش از ۲۵ میلیـارد بار مشـاهده شده است، بمبـاران می کنـند. برد این پیـام ها در شبـکه های اجتمـاعی شـگفت آور است.

مارک صنعـت دخانیـات نسـل جدید را با ترفنـدها و تاکتـیک هایش هدف قرار داده است.
شرکت های دخانیـات بیش از ۹ میلیـارد دلار در بازاریابی و تبلیغـات هزینه کردند و زندگی ۸ میلیون انسان  به دلایل مرتبط با مصـرف دخانیـات و همچنـین قرار گرفتن در معرض دود دست دوم  از دست رفت.
مصـرف دخانـیات مسئول ۲۵٪ از مرگ و میرهای سـرطان در سطـح جهان است. اسـتفاده از محصولات نیـکوتین و دخانیـات خطر ابتلا به سـرطان، بیمـاریهای قلبی-عـروقی و ریـوی را افـزایش می دهد.

هزینه ۹ میلیارد دلاری تبلیغات دخانیات

صنعـت دخانیـات نسـل جدید را با ترفنـدها و تاکتـیک هایش هدف قرار داده است.
شرکت های دخانیـات بیش از ۹ میلیـارد دلار در بازاریابی و تبلیغـات هزینه کردند و زندگی ۸ میلیون انسان  به دلایل مرتبط با مصـرف دخانیـات و همچنـین قرار گرفتن در معرض دود دست دوم  از دست رفت.
مصـرف دخانـیات مسئول ۲۵٪ از مرگ و میرهای سـرطان در سطـح جهان است. اسـتفاده از محصولات نیـکوتین و دخانیـات خطر ابتلا به سـرطان، بیمـاریهای قلبی-عـروقی و ریـوی را افـزایش می دهد.
شرکـت های دخانیـات کودکان و نوجـوانان را با پـیام های شبـکه های اجتـماعی که بیش از ۲۵ میلیـارد بار مشـاهده شده است، بمبـاران می کنـند. برد این پیـام ها در شبـکه های اجتمـاعی شـگفت آور است.

واقعیت رو بگیم

صنعـت دخـانیات برای نـوجوانان که به هـزینه حسـاس  هستـند و هنوز سلیـقه طعـم های تند و سنـگین را ندارند، پروموشـن های تخفیف فروش، تغـییر اندازه محصـولات و اضافه کـردن طعم های آب نباتی و منـتول را (به عنوان محصـولات پایه برای شـروع مصـرف) لـحاظ می کـند.

سازمان جهـانی غذا و دارو، اخیـرا تولید محصـولات وابسته دخانیـات طعم دار را ممـنوع اعلام کرده است، امـا محصولات جایـگزینی مانـند سیگارهای الکترونیـکی، قلیـان و محصولات مشابه، کمـاکان می توانند از طعـم های مخـتلف برای جذاب کردن محصـولاتشان استفـاده کننـد.

دروغ های زیـبا

برای اینکه صنـعت دخـانیات بتواند زنده بمـاند، ساختن تصویـر ذهنی در مصرف کنـندگان کم سن و سال مـوضـوعی مهم است. این که شما می دانیـد محصـولشان مضر است برایشان مهـم نیست، در عوض آن ها محصـولاتشان را طوری نشـان می دهند که احساس جـذابیت و باحال بودن را الـقا کند.

محصـولی که مخاطبـش را فریبنـده، جـذاب، موفـق، هیجـان انگیز، مستـقل و دلپـذیر نشان دهد.

از جمله تاکتیـک های صنعـت دخانیات برای جـذب نوجوانان می شود به این فعالیت ها اشاره کرد:
افزودن طعـم دهنده های دلپـذیر برای کودکان در سیـگار، قلیان و سیـگارهای الکترونیکی
تبلـیغ محصولات دخـانی و توزیع نمونه رایـگان در رویـدادهای جوانان
تبلیغـات و قرار دادن محـصول در فیلم ها و نمـایش های تـلویزیونی
استفـاده از بستر رسـانه های اجتمـاعی همراه با افـراد تأثـیرگذار

شروع دخانیات قبل از ۱۸ سالگی

امسـال روز جهـانی بدون دخـانیات، پویـشی ضد تبلیـغاتی راه اندازی کـرده، که پاسـخی ست به تاکتیـک های هدفمـند، مهاجـم و قوی دخـانیات و صنـایع وابستـه، برای اینـکه بتوانند نسـل تازه ای از مصرف کننـده ها را گیر بیـاندازند.
این پویـش اطـلاعات لازم را بـرای جوانان در دسـترس قرار داده تا آسـان تر فریبـکاری های این صنعت را بشـناسند و به آن ها راهکـارهایی برای خنثـی کردن این فـریب ها نشان می دهد تا بتـوانند در مقـابل پیام های این صنـعت مقـاوم شـ­وند.

استـفاده از دخـانیات، عامل اصلی مرگ های قابل پیشگـیری در دنیـاست. نزدیک به ۹۰ درصـد از افرادی که دخانیـات استفـاده می کننـد، از قبل از ۱۸ سالگی شروع کرده اند. صنعت دخانیـات، مصرف کننـدگان جدیدی را جایگـزین مصرف کنـنده های در حال مرگ می کـند، پس نیـاز دارد تا کودکان را به خود وابسـته کند.

نیکوتیـن موجـود در سیگار الکترونیـکی یک داروی بسـیار اعتـیاد آور است و مـی تواند به مغز در حال رشد کودکـان آسیب برسـاند.

استعـمال قلیـان به اندازه سایر اشـکال مصـرف دخانیـات مضـر است.
دود قلـیان سمـی است. این ماده حـاوی موادی است که باعث ایجـاد سرطان می شـوند.

سیـگار بدون دود به معـنای این نیست که بـدون ضـرر است.

سیگـار کشیدن گران است و شـما با ظاهر و سلامتـی خود هزینـه آن را پرداخت می کنیـد. باعث ایجـاد بوی بد دهـان ، دنـدان های زرد ، پوست های چـروک ، ریه های ناسـالم و سیسـتم ایمنی ضعـیف می شـود.

جـویدن تنبـاکو می تواند باعـث سرطان دهان، سست شدن و از بین رفتن دنـدان، قهوه ای شدن رنگ دنـدان، لکه های سفید و بیـماری لثه شود.

صنعت دخانیات نسل جدید رو هدف قرار داده

پویـش امسـال سـازمان بهداشت جهانی برای روز بدون دخـانیات، حقیـقتی غیر قابـل انکار را مطرح می کنـد. صـرف هزیـنه های کـلان در سطـح بین المللـی برای قـرار گرفـتن محـصولات دخـانیات در معـرض چشـم کودکان، به عنوان نسـل بعـدی مصـرف کننـدگان.

این رازی سـت که برای برملا کـردنش پویـشی در سطـح بین المللـی تـعریف شـده تا آگـاهی از آن، کمـکی باشد بـرای انتخاب های دقـیق تر ساکنـین زمیـن فرآورده های دخـانیات سـالانه بیـش از ۸ میلیـون نفـر را می کشنـد.

دخانیـات و صـنایع وابستـه باید به طـور مداوم مصـرف کنندگان جدیدی پـیدا کنند تا برای حفظ درآمد جایـگزین آن هایی شـوند که در اثر استفـاده از محصـولاتشان جـان خود را از دست داده اند.

شرکـت های دخـانیات بیش از ۸ میلیـارد دلار در بـازاریابی و تبلیغـات هزینه کردند و زنـدگی ۸ میلـیون انسـان  به دلایل مـرتبط با مصـرف دخانیـات و همچنین قرار گـرفتن در معـرض دود دست دوم از دسـت رفته است.

چالـش پویش امسـال، پرورش ذهن کـودکان برای شنـاسایی فضـاهای با ریسک بالا، نحـوه برخورد در هنـگام قرار گرفتـن در معرض استعـمال دخانیات و در نهایت پیـوستن کودکان و نوجـوانان به جمعیـت نسـل بدون دخانیـات است.

برای آشنـایی بیشـتر با این پویش هـمراهمان شوید، در پست های آیـنده بیشتر درباره آن برایتـان می گوییـم.

به چه میزان فعالیت بدنی مناسب است؟

شواهد نشان می دهد که فعالیت بدنی منظم، خطر ابتلا به سرطان سینه را به ویژه خانم ها در سنین یائسگی کاهش می دهد.

حالا سوال اصلی این است که باید چقدر فعالیت داشت؟
برخی مطالعات نشان داده اند که ورزش کردن حتی چند ساعت در هفته هم می تواند مفید باشد. دقیقاً اینکه فعالیت بدنی چطور می تواند احتمال ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهد مشخص نیست، اما می تواند به دلیل تأثیرش بر وزن بدن، التهاب، هورمون ها و تعادل انرژی باشد.

پیشنهاد می شود که بزرگسالان در طول هر هفته حداقل ۱۵۰دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط یا ۷۵ دقیقه فعالیت بدنی شدید (یا ترکیبی از این دو) داشته باشند.

اکتبر، ماه آگاهی از سرطان پستان

معاینات شخصی یا خودآزمایی منظم

معاینات شخصی یا خودآزمایی منظم و ماهیانه پستان ها شیوه ای مهم برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان است و احتمال موفقیت در درمان را بالا می برد.

هیچ آزمایش واحدی وجود ندارد که انواع مختلف سرطان های پستان را یکجا تشخیص دهد، اما خودآزمایی در کنار بقیه روش های غربالگری می تواند شانس تشخیص زودرس را بسیار بیشتر کند.

روش عملکرد هریک از ابزارهای غربالگری، مثل معاینات سالانه توسط پزشک، ماموگرافی و در برخی موارد سونوگرافی و ام آر آی اسکن متفاوت است و ضعف و قوت های خود را دارد.

خودآزمایی مستمر و ماهیانه پستان شیوه ای مناسب و بدون هزینه است که می توانید به طور مرتب و در هر سنی از آن بهره ببرید.

توصیه می کنیم که همه خانم ها به طور منظم خودآزمایی خود را به عنوان بخشی از استراتژی کلی غربالگری سرطان پستان انجام دهند.

تنها ابزار مورد نیاز برای انجام خودآزمایی، یک آینه است، و چند دقیقه …

اکتبر، ماه آگاهی از سرطان پستان

آینه همه چیز را به شما می گوید

سـرطان پستـان بالاترین رتبـه آمـار ابتـلا به سـرطان  در میـان زنـان است.

با اینـکه این سـرطان، معـمولا در مـراحل پیشـرفته تشـخیص داده مـی شود و تـحت درمـان قـرار می گیـرد، اما درصـد موفقـیت درمـان کامـل آن در مراحـل اولیـه بسیـار بـالاست.

آمار ابتلا به بیماری سرطان پستان، خودش به تنهایی گویای خطر است. و موضوعی نیست که در جامعه به راحتی سرطان های دیگر مطرح شود. حتی مواجهه با خود کلمه سرطان، به تنهایی هنوز هم در افراد مقاومت ایجاد می کند، دلهره می گیرند و سریع حواسشان را پرت موضوعی دیگر می کنند. طوری شده که تقریبا همه دوست دارند هرکاری از دستشان برمی آید، با تمام وجود و امکاناتشان برای بیماران مبتلا به سرطان انجام دهند. اما تاب آن را ندارند که به خودشان و موضوع سرطان فکر کنند، آن هم این نوع از سرطان. فرصت مان برای تاثیرگذاری خیلی کوتاه تر از بقیه سرطان هاست.

اطلاعات و آمار شیوع هر سال بالا می رود، یک هشدار که این سرطان به خانم ها نزدیک تر می شود. سرطان پستان باید جدی تر معرفی شود و نشانه های اولیه در آموزش ها تعریف شود. درعین حال، می بایست اثرگذار باشد و راحت درک بشود. همان جلسه اول تصمیم گرفتیم درگوشی حرف نزنیم. باید تغییر رفتار به وجود بیاید و عادتی جدید اتفاق بیافتد. در دلمان امید داریم که اگر آمار سال آینده و بعد از اجرای کمپین، حتی چند نفر از آمار ابتلا به سرطان پستان کمتر شده باشد، پیاممان رسیده.

عوامل بازدارنده از ابتلا به بیماری تعریف شدند: زمان اصلی ترین عامل است. به دنبال عاملی تسهیل گر بودیم، که آشنا باشد و دور از زندگی روزمره خانم ها نباشد. شاخص ها و عادت های رفتاری مشترک که همه خانم ها دارند را بررسی کردیم. علاقه ها، دغدغه ها اما نمی توانست منحصر به یک طیف خاص باشد. به چند کلمه رسیدیم: مرکز عاطفی خانواده، زیبایی، زمان، دقت، آینه، آگاهی

سر زدن به آینه، عادی ترین عادت خانم هاست.

-آینـه، همیشـه برای خانـم ها ابـزاری لازم و روزمـره بـرای دیـدن و تاییـد زیبـایـی و مرتب بودنشـان است. خـانم ها تمـایل دارنـد اوقاتـی از روز و شب را روبـروی آن بگـذرانند و به دفـعات به آن مـراجعه می کننـد.

آینـه از معـدود ابـزارهایی سـت که مـی توانـد به راحتـی در تشخـیص سـلامتی اندام ها، به خصـوص تشخـیص مشـکلات پستـان به افـراد کمک کنـد. اگـر ساعـات حضـور خانـم ها روبـروی آینـه را در طـول عمـرشان جمـع ببنـدیم بررسـی مـداوم ماهیـانه سـلامت یا تشخـیص مشکلات پسـتان روبـروی آینـه، زمانی بسـیار ناچیـز و مختصـر اسـت، امـا اثـربخشـی پیگیـری ها و معـاینات، به طـور حتـم می تـواند در سلامـت جسـمی، احسـاسی، روانـی و اجتمـاعی خـانم ها و خـانواده و اطرافیـانشان تاثیـر مستقیـم و قاطـع داشتـه باشـد.

قرار گرفتن روبروی آینه، زمـانی سـت برای رسیـدگی به خـود

و فـرصتی برای رسیـدگی به سـلامتی خـود-

شعار کمپین: چند دقیقه برای یک عمر

طراحی کمپین بر اساس استفاده از رسانه خلاق بود. آینه به عنوان زمینه در همه مدیا های محیطی تعریف شد. راهکار، تکرار و تناوب استفاده از شعار روی آینه های مختلف بود، از آرایشگاه های زنانه تا آینه سرویس بهداشتی فروشگاه ها و شرکت ها و سازمان ها و تبلیغات شهری.

نیاز است این تناوب در برخورد با رسانه خلاق آنقدر تکرار شود، که خانم ها هر بار به آینه، به عنوان همراهی قدیمی سر می زنند تا تایید زیباییشان را بگیرند، یادشان بماند که این دوست، همیشه هر آنچه هست را می گوید، پس تایید سلامتی را هم بگیرند و این عادت، ارزشی زیبا باشد برای بودن و درکنار عزیزان شاد بودن.

تمامی حقوق برای گروه ارتباطات خلاق دیگر محفوظ است | ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸