مسمومیت های کشنده

تولید محتوا

مسمومیت ها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها منجر به مرگ انسان ها می شود. برخی مواد غذایی ، مواد مخدر و توهم زا و مصرف بیش از حد داروها مسمومیت های کشنده در پی خواهد داشت. 

این پروژه در سال ۱۳۹۹ برای سازمان اورژانس کشور اجرا شد که شامل پوسترها و محتواهایی برای آگاهی از مسمومیت های کشنده بود.

اسلاید#1
اسلاید#1
اسلاید#1