سینما و کرونا

تسهیل گری ، تولید محتوا

همه گیری کرونا باعث شد حضور در بسیاری از اماکن عمومی و تفریحی مقدور نباشد. اما با کاهش کووید-۱۹ هر چند هنوز نگرانی از واگیری وجود داشت اما اشتیاق به حضور در جامعه نیز رو به افزایش بود. آموزش پروتگل های بهداشتی به پرسنل سینما و آماده سازی سینما برای حضور مردم پروژه ای بود که با همکاری سازمان اورژانس کشور و سازمان سینمایی انجام شد.

اسلاید#1
اسلاید#1
اسلاید#1
اسلاید#1