آینه همه چیز را به شما می گوید

سـرطان پستـان بالاترین رتبـه آمـار ابتـلا به سـرطان  در میـان زنـان است.

با اینـکه این سـرطان، معـمولا در مـراحل پیشـرفته تشـخیص داده مـی شود و تـحت درمـان قـرار می گیـرد، اما درصـد موفقـیت درمـان کامـل آن در مراحـل اولیـه بسیـار بـالاست.

آمار ابتلا به بیماری سرطان پستان، خودش به تنهایی گویای خطر است. و موضوعی نیست که در جامعه به راحتی سرطان های دیگر مطرح شود. حتی مواجهه با خود کلمه سرطان، به تنهایی هنوز هم در افراد مقاومت ایجاد می کند، دلهره می گیرند و سریع حواسشان را پرت موضوعی دیگر می کنند. طوری شده که تقریبا همه دوست دارند هرکاری از دستشان برمی آید، با تمام وجود و امکاناتشان برای بیماران مبتلا به سرطان انجام دهند. اما تاب آن را ندارند که به خودشان و موضوع سرطان فکر کنند، آن هم این نوع از سرطان. فرصت مان برای تاثیرگذاری خیلی کوتاه تر از بقیه سرطان هاست.

اطلاعات و آمار شیوع هر سال بالا می رود، یک هشدار که این سرطان به خانم ها نزدیک تر می شود. سرطان پستان باید جدی تر معرفی شود و نشانه های اولیه در آموزش ها تعریف شود. درعین حال، می بایست اثرگذار باشد و راحت درک بشود. همان جلسه اول تصمیم گرفتیم درگوشی حرف نزنیم. باید تغییر رفتار به وجود بیاید و عادتی جدید اتفاق بیافتد. در دلمان امید داریم که اگر آمار سال آینده و بعد از اجرای کمپین، حتی چند نفر از آمار ابتلا به سرطان پستان کمتر شده باشد، پیاممان رسیده.

عوامل بازدارنده از ابتلا به بیماری تعریف شدند: زمان اصلی ترین عامل است. به دنبال عاملی تسهیل گر بودیم، که آشنا باشد و دور از زندگی روزمره خانم ها نباشد. شاخص ها و عادت های رفتاری مشترک که همه خانم ها دارند را بررسی کردیم. علاقه ها، دغدغه ها اما نمی توانست منحصر به یک طیف خاص باشد. به چند کلمه رسیدیم: مرکز عاطفی خانواده، زیبایی، زمان، دقت، آینه، آگاهی

سر زدن به آینه، عادی ترین عادت خانم هاست.

-آینـه، همیشـه برای خانـم ها ابـزاری لازم و روزمـره بـرای دیـدن و تاییـد زیبـایـی و مرتب بودنشـان است. خـانم ها تمـایل دارنـد اوقاتـی از روز و شب را روبـروی آن بگـذرانند و به دفـعات به آن مـراجعه می کننـد.

آینـه از معـدود ابـزارهایی سـت که مـی توانـد به راحتـی در تشخـیص سـلامتی اندام ها، به خصـوص تشخـیص مشـکلات پستـان به افـراد کمک کنـد. اگـر ساعـات حضـور خانـم ها روبـروی آینـه را در طـول عمـرشان جمـع ببنـدیم بررسـی مـداوم ماهیـانه سـلامت یا تشخـیص مشکلات پسـتان روبـروی آینـه، زمانی بسـیار ناچیـز و مختصـر اسـت، امـا اثـربخشـی پیگیـری ها و معـاینات، به طـور حتـم می تـواند در سلامـت جسـمی، احسـاسی، روانـی و اجتمـاعی خـانم ها و خـانواده و اطرافیـانشان تاثیـر مستقیـم و قاطـع داشتـه باشـد.

قرار گرفتن روبروی آینه، زمـانی سـت برای رسیـدگی به خـود

و فـرصتی برای رسیـدگی به سـلامتی خـود-

شعار کمپین: چند دقیقه برای یک عمر

طراحی کمپین بر اساس استفاده از رسانه خلاق بود. آینه به عنوان زمینه در همه مدیا های محیطی تعریف شد. راهکار، تکرار و تناوب استفاده از شعار روی آینه های مختلف بود، از آرایشگاه های زنانه تا آینه سرویس بهداشتی فروشگاه ها و شرکت ها و سازمان ها و تبلیغات شهری.

نیاز است این تناوب در برخورد با رسانه خلاق آنقدر تکرار شود، که خانم ها هر بار به آینه، به عنوان همراهی قدیمی سر می زنند تا تایید زیباییشان را بگیرند، یادشان بماند که این دوست، همیشه هر آنچه هست را می گوید، پس تایید سلامتی را هم بگیرند و این عادت، ارزشی زیبا باشد برای بودن و درکنار عزیزان شاد بودن.

تمامی حقوق برای گروه ارتباطات خلاق دیگر محفوظ است | ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸